startapsrbija.rs

News Flash - Posted:

“Mislim da je inicijativa apsolutno fantastična. Ja sam oduševljen činjenicom da je Srbija sada na listi zemalja koje IT smatraju dovoljno ozbiljno, da se država time sistemski pozabavi. Očekujem da dosta dobrog izađe iz predloga, imajući u vidu tim ljudi koji u tome učestvuje.”

Poziv IT kompanijama

Pozivamo vas da se pridružite inicijativi Startup Serbia. Želimo da probudimo preduzetnički duh kod naših ljudi a vaše iskustvo u stvaranju uspepešne kompanije za mnoge mlade preduzetnike može biti presudno. 
Saznajte kako da se priključite

Poslodavci, investitori, inkubatori …

Ukoliko imate nešto da ponudite, nova radna mesta, radni prostor, znanje, pozivamo vas da nam o tome pišete, a mi ćemo to ovde objaviti i zamoliti druge iz startap zajednice Srbije da o tome govore. 
Pišite nam

Startup Pitch arena

Ukoliko imate dobru ideju a još uvek nemate investitora ili tim, predstavite nam vaš projekat, pomoći ćemo vam da što više adekvatnih ljudi sazna za vašu ideju.
Saveti za dobar pitch
Pošaljite nam elevator pitch odmah

FAQ – najčešća pitanja

Predlažemo vam da najpre pročitate odgovore na najčešće postavljana pitanja koja smo dobijali u vezi sa programom tokom faze testiranja hipoteza sa predstavnicima startap ekosistema Srbije.
FAQ - najčešća pitanja

 

 

O programu

Startap Srbija je inicijativa Ministarstva finansija i privrede za podršku preduzimljivim i kreativnim građanima Srbije, u njihovom nastojanju da tehnološkim inovacijama promene sliku Srbije.
Govoreći žargonom startap preduzetništva, MVP inicijativa predstavlja program finansijske podrške startapima koji su obezbedili seed investiciju, kao i organizacijama koje se bave edukacijom i networkingom u oblasti startap preduzetništva.
Osim što je našim programom predviđena finansijska podrška najzrelijim projektima u oblasti startap preduzetništva, želimo da budemo posrednik između svih učesnika startap ekosistema. Želimo da povežemo one koji imaju ideje, sa onima koji znaju kako ih realizovati; one koji imaju novac, sa onima koji imaju dobre projekte; one koji imaju rastuće biznise, sa onima koji traže posao itd.
Ukoliko na bilo koji način želite da se uključite u inicijativu Startap Srbija javite nam se, za početak je jedanrazgovor na tu temu sasvim dovoljan.
Sa desne strane možete preuzeti sadržaj programa podrške startapima i organizacajama koje se bave edukacijom i networkingom u izvornom formatu, kao i Strategiju razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija na osnovu koje je i pokrenuta ova inicijativa.
Ukoliko imate pitanja, predlažemo da prvo pročitate FAQ, a ako i to ne pomogne – javite nam se prekokontakt strane.

Ravni poziv za dodelu bespovratnih sredstava podrške za tehnološke startape

Pravo  učestvovanja u postupku dodele sredstava ima tehnološki startap, ko?i se, na dan podnošenja pri?ave, bavi IT delatnošću ne duže od dve godine i ko?i sa investitorom ima zaključen punovažan ugovor o sufinansiranju realizaci?e predloženog pro?ekta, u iznosu od najmanje 50% njegove ukupne vrednosti, a ne više od 25.000 evra, u dinarsko? protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbi?e, na dan zaključenja ugovora o dodeli sredstava, po pro?ektu, odnosno po korisniku sredstava.
Iako je POSLEDNJI ROK ZA PRIJAVU 15. novembar 2013. godine, pozivamo vas da se prijavite što pre, jer će Komisija prijave pregledati odmah po prispeću, a ne po okončanju roka za prijavu. To praktično znači da, ukoliko zadovoljavate sve kriterijume, možete da sklopite ugovor o finansijskoj podršci značajno pre poslednjeg roka za prijave.
Pri?avu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćeno? koverti sa naznakom: ”Ne otvara? – pri?ava za dodelu sredstava podrške za tehnološke startape”.
Adresa: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd
Predlažemo vam da prijavu pošaljete i na: info@startapsrbija.rs
Subject: Prijava za konkurs Startap Srbija (naznačite datum kada ste predali dokumentaciju ili poslali poštom)

Komisi?a, formirana u skladu sa Programom, razmatraće podnete prijave prema redosledu prispeća.
ROK – ?avni poziv biće otvoren do raspoloživosti budžetskih sredstava, a na?kasni?e do 15. novembra 2013. godine (u sluča?u utroška budžetskih sredstava za ove namene pre navedenog datuma, SIEPA će ob?aviti obaveštenje o zatvaranju ?avnog poziva).
Kriteri?umi za dodelu sredstava su:

 1. reference investitora, odnosno adekvatno iskustvo u investiranju u tehnološke startap pro?ekte;
 2. finansi?sko stanje i kreditna sposobnost investitora;
 3. reference tehnološkog startapa, istori?a poslovanja u poslednje dve godine;
 4. inovacioni potenci?al pro?ekta, inovativna tehnologi?a, korisnost i ?edinstvenost inovaci?e, registrovana prava intelektualne svo?ine;
 5. tržišni potenci?al pro?ekta, upotrebna vrednost za druge privredne sub?ekte, plasiranje proizvoda, odnosno usluga, na domaćem i inostranom tržištu;
 6. mogućnosti za ostvarivanje saradnje sa drugim privrednim sub?ektima i obrazovnim instituci?ama;
 7. utica? na stvaranje novih radnih mesta na teritori?i Republike Srbi?e.

Korisnik sredstava dužan je da obavlja IT delatnost na teritori?i Republike Srbi?e na?manje dve godine od dana isplate ukupnog iznosa odobrenih sredstava. U sluča?u prekida poslovanja pre isteka roka od dve godine, korisnik sredstava biće u obavezi da vrati sredstva, uz zakonsku zateznu kamatu, što će se definisati ugovorom između Ministarstva i korisnika.
Od prava na učestvovanje u postupku dodele sredstava izuzima se tehnološki startap:

 1. ko?i se nalazi u većinskom vlasništvu privrednog društva, grupe ili holdinga, ko?i ?e tokom prethodne poslovne godine:
  a) obezbedio više od 500.000 evra, u dinarsko? protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbi?e na dan podnošenja zahteva, finansi?skih sredstava iz ?avnih ili privatnih izvora, po osnovu kredita, poza?mica ili donaci?a;
  b) ostvario poslovne prihode veće od 2.500.000 evra, u dinarsko? protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbi?e na dan podnošenja zahteva;
 2. ko?i poslu?e duže od dve godine;
 3. ko?i se nalazi u većinskom vlasništvu stranog pravnog ili fizičkog lica;
 4. nad ko?im ?e pokrenut steča?ni postupak ili postupak likvidaci?e;
 5. ko?i ima dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbi?i;
 6. či?i ?e osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbi?a.

U vrednost pro?ekta ne ulaze:

 1. dugovi i/ili kamate prema poveriocima;
 2. provizi?e, troškovi lizinga, takse, naknade, porezi, carine, kazne;
 3. troškovi reprezentaci?e;
 4. kupovina nepokretnosti i/ili troškovi renoviranja i adaptaci?e;
 5. troškovi analize i odabira ljudskih resursa, preseljenja i/ili pretplate.

Startapi i investitori
Ukoliko ste startap preduzetnik koji je obezbedio inicijalnu investiciju (seed) od kredibilnog investitora, nestrpljivi smo da saznamo više o vašem projektu.

Edukacija i umrežavanje

Ukoliko ste organizacija čija je misija doprinos uspostavljanju startap ekosistema Srbije, ovo je program za vas.

Utisci preduzetnika

O programu Startup Serbia razgovarali smo sa 50-ak predstavnika IT firmi. Pogledajte njihove utiske nakon predstavljanja programa u Palati Srbija. 

2016 © Startap Srbija | Design by: SKA6